Author Archives: Hà Thắng

[SỰ KIỆN ĐẶC SẮC] SERVER MỚI LUÂN HỒI – NHẬN CẢI TRANG VÀ DANH HIỆU ĐỘC QUYỀN

SERVER MỚI LUÂN HỒI – NHẬN CẢI TRANG VÀ DANH HIỆU ĐỘC QUYỀN THỜI GIAN: Thời gian tham gia trải nghiệm: 10:00 ngày 26/06/2024 – 10:00 ngày 26/07/2024 Thời gian chọn server để chuyển dữ liệu: 10:00 ngày 26/07/2024 – 10:00 ngày 29/07/2024 Thời gian đóng hoàn toàn server và reset dữ liệu: Từ 10:00 […]